بارسنگین میباشد وباان چه نوع معامله میکند

حامله یاباردار

برای خانم های باردار واقاربش مشوره بیطرفانه عرضه میکند

مرجع مشوره حامله

یک مرجع است که از نگاه مذهب وطرزتفکر غیرمتعلق میباشد متاسفانه یک مشوره فنی شخصی راتنها به زبان المانی عرضه کرده میتوانیم هرقدروقترامکان داشته باشد مشخص کنید که حاملگی موجوداست بهتر است درین صورت فرصت کافی برای معامله دارید

سقط جنین